Network

  1. HOME
  2. Network Overseas Business

Multi-faceted global communication incorporating development, production and information

ตั้งแต่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนจนกลายเป็นองค์กรที่การขยายตัวอย่างกว้างขาวในโลก บริษัทฮายาชิ เทเลมปุ ตระหนักถึงคุณค่ากลยุทธ์การค้าในต่างประเทศมาตั้งแต่ต้น จนถึงทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราได้เปรียบในเรื่องคุณภาพซึ่งได้รับการนำเสนอมาจากแต่ละสาขาทั่วโลก เรายังคงทุ่มเทให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้เจริญเติบโตของสาขาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและตรวจประเมินการดำเนินงานรวมไปถึงผู้ขาย

change each bases and can look

Return to Page Top