Corporate Information

  1. HOME
  2. Corporate Information
  3. HAYASHI TELEMPU Safety and Health Declaration
Text Size
  • small
  • medium
  • large

HAYASHI TELEMPU Safety and Health Declaration

บริษัทฮายาชิ เทเลมปุ ตระหนักดีว่าการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกคนเป็นรากฐานของการบริหารและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย

เมษายน 2563
บริษัทฮายาชิ เทเลมปุ จำกัด
Representative Director and President
Takao Hayashi

Six priority measures

1.ยกระดับความกระตือรือร้นและไหวพริบ
มุ่งสู่การยกระดับความรู้ของแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง,ยกระดับการมีไหวพริบและการหยั่งรู้อันตรายในด้านความปลอดภัย โดยการส่งเสริมการศึกษา

2.สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ผู้บริหารทำตัวให้เป็นแบบอย่าง ผ่าน "กิจกรรมการทำตนให้เป็นแบบอย่าง(role model activity)" และการเดินตรวจเช็คความปลอดภัย(safety patorl)โดยให้แผนกต่างๆเข้าร่วม รวมถึงวางรากฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ไม่ว่าใครก็ตามสามารถชี้แนะ(comment)ได้ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่รู้สึกสบายใจและสะดวกสบาย

3.ส่งเสริมการ Kaizen อย่างต่อเนื่อง
ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทั้งการลดความเสี่ยงในการทำงานและการป้องกันการเกิดซ้ำตามลำดับความสำคัญ นำทรัพยากรด้านการบริหารที่เหมาะสมเข้ามาใช้และส่งเสริมการ Kaizen สิ่งที่เป็นอันตรายและสิ่งที่เป็นสาเหตุของอันตรายอย่างต่อเนื่อง

4.สร้างบรรยากาศการรักสุขภาพในสถานที่ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนและมุ่งมั่นสร้างสถานที่ปฏิบัติงานที่มีสุขภาพดี(Healthy workplace)ที่พนักงานมีพฤติกรรมรักสุขภาพอย่างสมัครใจและทำอย่างต่อเนื่องด้วยการวางรากฐานการสร้างบรรยากาศการทำงานที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ

5.ยกระดับสุขภาพ
มุ่งสู่การยกระดับสุขภาพรายบุคคลโดยดำเนินการติดตามการปรับปรุง(Kaizen )ให้เหมาะกับรายบุคคลโดยละเอียด ผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจสุขภาพ หรือการให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยเฉพาะเจาะจง เป็นต้น

6.สร้างสถานที่ปฏิบัติงานที่สามารถทำงานได้ง่าย
สร้างแรงกระตุ้นในการติดต่อสื่อสารในสถานที่ปฏิบัติงานให้เกิดการพบปะเพื่อหารือแบบส่วนตัว(CS) และการตรวจเช็คความเครียด และมุ่งสู่การเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพของเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้สามารถสร้างทรัพยากรบุคคลทีมีความหลากหลาย

Health and safety promotion system

แผนกส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวะอนามัยของสำนักงานใหญ่ และเป็นผู้ผลักดันนโยบายส่งเสริมสุขภาพทั่วทั้งบริษัท
ในแต่ละสถานที่ปฏิบัติงาน ผู้จัดการอาชีวะอนามัย หรือผู้รับผิดชอบส่งเสริมอาชีวะอนามัยเป็น "ผู้นำในการส่งเสริม(Promotion Leader)" สร้างบรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงานให้ใส่ใจสุขภาพและยกระดับสุขภาพของพนักงาน ตามแผนประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้ เราจะดำเนินการสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย โดยยึดจากสภาพสุขภาพหรือสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ของแต่ละฐานการผลิต

Health and safety promotion system

Return to Page Top